Kunda – Chikunda (Zimbabwe) full movie | Yohani | Jesu Kristu: How receive eternal life | Subtitles

Posted onKunda – Chikunda (Zimbabwe-Zambia-Mozambique)
Yohani 1,
Dziko likanati lalengewa mubodzi uyo akhachemelewa kuti Mafala akhadatowapo kale. Iye Mafalayo akhana Mulungu, pomwe umweyu akhali Mulungu.Kuchokela pakuthoma iye akhana Mulungu.Kuchokela mwa iye, Mulungu adalenga dzvinthu dzvense; palibe chinthu kana na chibodzi chokha chidalengewa palibe iye.Mwa iye mukana umoyo ndiye umoyo umwewu udabwelesa chayedza kumunthu wense.

FAST DOWNLOAD

Chayedza chinivheneka mumdima nakutenepo mdima ulibe kukwanisa kuchidzima.

Mulungu adatuma mutumiki wake, mamuna dzina lake Yohani.Adabwela kuzayita umboni kuwanthu padzulu pa chayedza kuti kuchokela mwa iye wense akhulupilile.Iye akhali lini chayedza adabwela kuzayita umboni padzulu pa chayedza.Ichi chikhali chayedza chadidi chinivhenekela wanthu wense chikhali kubwela mudziko.

Mafalayo akhali mudziko lapansi, koma dziko lapansi lilibe kumudziwa, kana dzvake Mulungu adalenga dziko lapansi kuchoka mwa iye.Adabwela kuna wa madzinza lake, koma wanthu wake alibe kumutambila.Anango, zhayi adamutambila na kukhulupilila saka adaapasa mvumo yakuti akhale wana a Mulungu.Alibe kukhala wana wa Mulungu pakubelekewa panyama, kana pakufuna kwanyama, kana pakufuna kwamamuna. Koma adabelekewa na Mulungu.

Mafalayo adazakhala munthu, ndiye adakhala pakati pathu adadzala na kukoma mtima na chadidi. Tidawona ndemelo yake, ndemelo yaadatambila, pakuti iye ndiye Mwana yekha wa Apayi.

Yohani adayita umboni padzulu pake, adachemelela, “Uyu ndiye ule wandikhalewa na dzvake pale pandidati: Alikubwela pambuyo pangu, koma iye ndiwakulemekezewa kukunda inepo, pakuti iye akhalipo inepo ndikanati ndabelekewa.”

Kuchokela mukudzala kwa kukoma kwake mtima ifepo tense tidatambila madalitso padzulu pa madalitso.Mulungu adapeleka Mtemo kuchokela muna Mozisi, koma kukoma mtima na chadidi dzvidabwela kuchokela muna Jesu Kristu.Palibe munango adambowona Mulungu. Mwa na yekha ndiye Mulungu ndiye ali pachifuwa cha Apayi. Iye adayita kuti Mulungu adziwikane.

Uwu ndiwo umboni wa Yohani pamwepo Ajuda a mu Jelusalema padatumila anyansembe akulu na Alevi kwa Yohani kuti akamubvunze kuti, “Ndiwe yani?”

Yohani alibe kulamba kutayila, koma adalewa padecha adatsudzuka achimbati, “Ndine lini Kristu.”

Adamubvunza, “Ndiwe mbani tsapano? Ndiwe Eliya?”

Yohani adatayila, “Ndine lini.”

Adamubvunza, “Ndiwe Mupolofita?”

Adatayila, “Ndine lini.”

Adati, “Isapano tiwuze kuti ndiwe mbani? Tinifanila kutakula mphindulo kwa awo atituma. Uniti tani na dzva padzulu pako?”

Yohani adatayila na mafala ya mupolofita Ayizaya, “Ndine fala lamunango alikuchemela mudambo: ‘Konza njila yakulungama ya Mfumu kuti afambemo!’ ”

Atumiki adatumiwa na Afalisi adabvunza Yohani, “Kana usili Kristu kana kuti Eliya kana Mupolofita, ndawayanyi ulikubabatiza?”

Yohani adatayila, “Ndini babatiza na madzi, koma mukati manu mudamila mubodzi wa musingadziwe.Iye alikubwela pambuyo pangu, koma ndilibe kufanila kana kumutsudzula shangu zake.”

Dzvense idzvi dzvidayitika pa Betania kumbali yakumabvele dzuwa yakamadzi ya Jolodani, uko Yohani akababatiza.

Mangwana yacho Yohani adawona Jesu achimbabwela kwa iye ndiye adati, “Iyo ndiyo nkosa ya Mulungu inichosa chitazo chadziko.Ndiye umweule wandikalewa na dzvake pale pandidati: Mamuna alikubwela pambuyo pangu, koma iye ndiwakulemekezeka kukunda inepo, pakuti akhalipo inepo ndikanati na belekewa.Ndikadzvidziwa lini kuti anizakhala yani, koma ndabwela kuzababatiza na madzi kuyitila kuti iye adziwikane kuwanthu wa Chijuda.”

Ndiye Yohani adapeleka umboni wake, “Ndidawona Mzimu uchibuluka pansi kuchokela kudzulu ninga njiwa ndiye udakhala paiye.Kana pamwepo ndikhali ndikanati ndamudziwa kuti ndiye, koma Mulungu adandituma kuzababatiza na madzi, adati kwa inepo: Unizawona Mzimu uchibuluka pansi ndiye unizakhala padzulu pa mamuna, ndiye umweyo anibabatiza na Mzimu wa Mulungu.”Ndidadzviwona, ndiye ndilikuyita umboni, “Ndiye Mwana wa Mulungu.”

Mangwana yacho Yohani akhadamila pomwe pamwepo na wakufundila wake awili.Pamwepo paadawona Jesu achimbafamba iye adati, “Iyo nkosa ya Mulungu.”

Wakufundila awili adamubva achimbalewa dzvimwedzvi ndiye adateyela Jesu.Jesu adachungunuka, adaawona achimbamuteyela ndiye adabvunza, “Mulikutsaga chiyani?”

Adatayila, “Munikhala kuponi, Rabi?” (Fala limweli linilewa kuti Mufundisi.)

Iye adatayila, “Bwelani muzawona.” Ikhali tsapano wola yachinayi masikati. Saka adayenda naye ndiye adawona paakakhala ndiye adachoma naye nsiku imweyo.

Mubodzi wawo akhali Andrea mubale wa Simoni Petulo.Chakuthoma chaadayita, adayenda kutsvaga mubale wake Simoni ndiye adamuwuza, “Tamuwona Mesia.” Mesia mu Chihebulu linilewa kuti “Kristu”.Tsapano adatola Simoni, ndi kumuyendesa kwa Jesu. Jesu adamunyangana ndiye adati, “Dzina lako ndiwe Simoni mwana mulumbwana wa Yohani, koma anizachemelewa Kefasi.” (Idzvi dzvidandofanana na kuti Petulo, dzvichimbalewa kuti luwale.)….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *